จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมในรายวิชามนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ใบงานที่ 1
การประเมินตนเองก่อนเรียน
“ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา”
ชื่อ .............................................................................หมู่เรียน.......................................รหัส................

1. นักศึกษาเคยได้ยินคำว่า “ระบบนิเวศถูกทำลาย” หรือไม่ ในคำพูดนี้
1.1 นักศึกษาคิดว่าระบบนิเวศตามความเข้าใจของนักศึกษา คืออะไร
1.2 นักศึกษาคิดว่าระบบนิเวศจะถูกทำลายไปจากสาเหตุใดบ้าง
1.3 นักศึกษาคิดว่าหากระบบนิเวศถูกทำลายไปจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างไร
นักศึกษาส่งคำตอบทุกประเด็น ในfacebook ในช่องบันทึกของนักศึกษา แล้วแจ้งการส่งมาที่ facebook ใน e-mail ชื่อ voice_of_village@hotmail.com

ใบงานที่ 2
การสร้างEcological Time Scale
และแผนภาพความก้าวหน้าทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์
ชื่อกลุ่ม....................................................................สมาชิกกลุ่ม.............................................................
1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 10 คน ศึกษาเรื่อง “Ecological Time Scale และความก้าวหน้าทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์
2. นักศึกษาแต่ละกลุ่ม สร้าง Ecological Time Scale และแผนภาพความก้าวหน้าทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์ โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้
a. ศึกษาเนื้อหาและช่วงเวลาของ Ecological Time Scale และความก้าวหน้าทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์
b. สร้างประโยค/วลี/คำพูดสั้นๆที่บ่งบอกถึงแนวคิด (concept) ที่สามารถเป็นตัวแทนของแต่ละช่วงเวลา/ช่วงยุค
c. นำกระดาษเทปมาวางแล้วสร้างช่วงแต่ละมหายุค ยุค และสมัยทางธรณีวิทยาแล้ววางชื่อมหายุค ยุค และสมัย พร้อมประโยคที่เป็นแนวคิดแทนสิ่งที่เกิดขึ้น
d. ตกแต่งสวยงามและนำเสนอ
ใบงานที่ 3
กิจกรรม “นักสืบสายน้ำปิง”
ชื่อกลุ่ม...................................................................สมาชิกกลุ่ม..............................................................
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 10คน ศึกษารายละเอียดของกิจกรรมนักสืบสายน้ำจาก www.greenworld.or.th/environment/river ในประเด็นต่อไปนี้
a. ความสำคัญของลำน้ำ
b. ขั้นตอนและกระบวนการในการประเมินคุณภาพน้ำโดยใช้กลุ่มสัตว์เล็กน้ำจืดเป็นตัวชี้วัด
c. แนวทางการอนุรักษ์ลำน้ำและสิ่งแวดล้อม
2. นักศึกษาออกสำรวจลำน้ำปิงหรือสาขา ศึกษาการประเมินคุณภาพน้ำโดยทำตามขั้นตอนในคู่มือนักสืบสายน้ำ พร้อมผลการประเมิน
3. นำเสนอผลการประเมินคุณภาพลำน้ำในรูปของการอภิปรายในชั้นเรียน

ใบงานที่ 4
กิจกรรมการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมโลก

นักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด ร่วมกิจกรรมการศึกษาการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมโลก จากการชมภาพยนตร์เรื่อง “An Inconvenient Truth” โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth
2. เขียนความเรียงในประเด็นต่อไปนี้
a. เนื้อหา/องค์ความรู้ที่ได้จากการชมภาพยนตร์
ความเรียงเรื่อง “เมื่อโลกเปลี่ยนไป เราจะต้องร่วมมือกันทำสิ่งใด”จำนวน 1 หน้ากระดาษ a4 แล้วนำลงที่ facebook ของตนเองและแจ้งการส่งมาใน e-mail ชื่อ voice_of_village@hotmail.com

ใบงานที่ 5
โครงงานความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนท้องถิ่น
นักศึกษาจะต้องจัดทำโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยชุมชนเป็นพื้นที่ในการจัดทำโครงงานประกอบด้วยขั้นตอน
1. เลือกประเด็นปัญหา
2. จัดเตรียมวางแผนในการศึกษาปัญหา
3. ศึกษาปัญหา
4. นำเสนอโครงงานการแก้ปัญหาต่ออาจารย์
5. วางแผนในการทำโครงงาน
6. จัดทำ/นำเสนอโครงงานต่อชุมชน
7. ประเมินผล
ตัวอย่างโครงงาน
โครงงาน “เสียงตามสายเรื่องการจัดการน้ำโดยชุมชน ของหมู่บ้านหนองปิ้งไก่”
โครงงาน “การศึกษาระบบนิเวศริมน้ำปิง ชุมชนนครชุม”
โครงงาน “การศึกษานักสืบสายน้ำ แม่น้ำปิง”
โครงการ “การทำหนังสั้น สิ่งมีชีวิตจากนอกระบบนิเวศ”

กระบวนการในการทำงานโครงงาน

ชื่อโครงงาน………………………………………………………………………………………………………...
หลักการ
กระบวนการในการทำงาน
1) เริ่มการเรียนรู้จากคำถาม/ปัญหา (Start with Question)

2) ออกแบบวางแผนสำหรับโครงงาน (Design a plan for project)

3) สร้างตารางในการทำงาน (Create a Schedule)

4) ติดตามดำเนินการเพื่อให้สามารถดำเนินการตามโครงการได้ (Monitor the Progress of the Project)

5)เข้าถึงผลลัพท์ของการทำงาน(Assess the Outcome)

6)ประเมินผลตามประสบการณ์(Evaluate the Experience)ใบงานที่ 6
การประเมินตนเองหลังเรียน
“ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา”
ชื่อ .............................................................................หมู่เรียน.......................................รหัส................

1.นักศึกษาเคยได้ยินคำว่า “ระบบนิเวศถูกทำลาย” หรือไม่ ในคำพูดนี้
1.1 นักศึกษาคิดว่าระบบนิเวศตามความเข้าใจของนักศึกษา คืออะไร
1.2 นักศึกษาคิดว่าระบบนิเวศจะถูกทำลายไปจากสาเหตุใดบ้าง
1.3 นักศึกษาคิดว่าหากระบบนิเวศถูกทำลายไปจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างไร
นักศึกษาส่งคำตอบทุกประเด็น ในfacebook ในช่องบันทึก แล้วส่งมาที่ facebook ใน e-mail ชื่อ voice_of_village@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น